ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BAKKER LICENTIEBOUW B.V.

/ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BAKKER LICENTIEBOUW B.V.
ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BAKKER LICENTIEBOUW B.V.

Project Description

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

BAKKER LICENTIEBOUW B.V. – HOOGHALEN

Artikel I Algemeen
1. Deze leverings-en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, op alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten. Iedere verwijzing naar eigen algemene voorwaarden door opdrachtgever in elk stadium van de totstandkoming van de overeenkomst met ons wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor zover strijdig met schriftelijke inkoop-, aanbestedings-, of andere voorwaarden van opdrachtgever, hebben onze voorwaarden voorrang, behoudens ingeval en voor zover voorwaarden van opdrachtgever door ons uitdrukkelijk schriftelijk geaccepteerd zijn.

2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: “Opdrachtgever”: iedere natuurlijke of rechtspersoon,
die produkten van ons afneemt of aan wie wij aanbiedingen doen. “Wij” c.q. “Ons”: opdrachtnemer, die opdracht
heeft gekregen van opdrachtgever c.q. een overeenkomst met laatstgenoemde heeft gesloten, danwel degene
die in zijn aanbieding naar deze algemene voorwaarden verwijst. “Produkten”: alle zaken, die onderwerp zijn
van een overeenkomst, alsmede alle resultaten van dienstverlening door ons, zoals aanneming van werk,
montage, installatie, advies etc

Artikel II Aanbiedingen; totstandkoming overeenkomsten
1. Al onze aanbiedingen of prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Elke aanbieding of prijsopgave van ons is gebaseerd op de veronderstelling, dat wij de opdracht onder normale omstandigheden en gedurende reguliere werkuren kunnen uitvoeren. Een overeenkomst komt slechts tot stand, indien en voorzover wij een opdracht van opdrachtgever schriftelijk aanvaarden of indien door ons uitvoering aan een opdracht wordt gegeven. Als datum voor de totstandkoming van de overeenkomst geldt de dag van verzending van onze schriftelijke opdrachtbevestiging respectievelijk de eerste dag van feitelijke uitvoering van de opdracht door ons. Indien wij op verzoek van opdrachtgever enige prestatie verrichten voordat een overeenkomst tot stand is gekomen, zijn wij gerechtigd daarvoor betaling te verlangen conform de alsdan bij ons geldende tarieven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. In geval van schriftelijke aanvaarding onzerzijds, zijn wij tot niet meer gehouden dan hetgeen schriftelijk door ons is geaccepteerd. Opdrachtgever wordt geacht gebonden te zijn aan zijn opdracht, zolang de opdracht door ons niet is geweigerd.

3. Aanvullende en afwijkende bepalingen in de opdracht ten opzichte van onze aanbieding of
prijsopgave zijn voor ons ten allen tijde slechts bindend, indien en voorzover deze bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn geaccepteerd. Alle door ons verstrekte opgaven van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de produkten zijn met zorg gedaan, maar wij kunnen er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen e.d. zijn steeds slechts aanduidingen van betreffende produkten.

Artikel III Prijzen
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden onze prijzen af fabriek, dus exclusief bijv. vervoer en/of verzending, verpakking, assurantie en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen dan wel andere heffingen, als ook alle kosten in verband met de door opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde zaken.
2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst conform artikel II lid 1 de prijzen van materialen, hulpmiddelen, onderdelen, grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten en overheidslasten een verhoging ondergaan, voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, zijn wij gerechtigd onze prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden alle prijzen gesteld en vermeld in Euro’s.

4. Wij zijn bevoegd door ons verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zulks ook wanneer het meerwerk niet schriftelijk is opgedragen en/of de prijs daarvan niet vooraf is overeengekomen.
Met betrekking tot de berekening van de meerwerkprijs is het bepaalde in de vorige leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing. De toepasselijkheid van BW 7a: 1646 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Indien montage c.q. installatie van geleverde produkten uitdrukkelijk in onze opdrachtbevestiging is
opgenomen en derhalve deel uitmaakt van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst, is de in dit artikel omschrijven prijs berekend inclusief montage c.q. installatie en het bedrijfsklaar opleveren van de produkten op de in de overeenkomst genoemde plaats. De apart in artikel VI opgenomen kosten en financiële consequenties van aldaar omschreven verplichtingen van opdrachtgever zijn, behoudens indien en voor zover uitdrukkelijk opgenomen in onze opdrachtbevestiging, niet in deze prijs begrepen.

Artikel IV Verpakking
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de produkten indien noodzakelijk en ter onzer uitsluitende beoordeling – voorzien worden van een verpakking, waarin de produkten gebruikelijk worden verhandeld; een en ander met inachtneming van het gestelde in artikel III lid 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met opdrachtgever, nemen wij de verpakking niet terug.

Artikel V Bescheiden, hulpmiddelen en adviezen
1. Door ons opgestelde, vervaardigde of ter beschikking gestelde kostenbegrotingen, plannen, catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichtsopgaven of andere bij aanbiedingen of leveranties behorende bescheiden, zomede hulpmiddelen als modellen, mallen, stempels, matrijzen en gereedschappen blijven ook als de fabricagekosten aan opdrachtgever in rekening zijn gebracht, ten allen tijde onze eigendom en dienen op eerste verzoek aan ons te worden teruggegeven.

2. Behoudens schriftelijke toestemming onzerzijds, staat opdrachtgever er voor in dat de in het vorige lid omschreven bescheiden, hulpmiddelen en door ons verstrekte informatie niet worden gekopieerd of nagemaakt, danwel aan derden, al dan niet voor wederverbruik, ter inzage gegeven of ter hand gesteld worden. Wij zijn gerechtigd om van de opdrachtgever te verlangen dat hij medewerking verleent aan de ondertekening van een door ons voorgelegde geheimhoudingsverklaring.

3. Met inachtneming van het gestelde in artikel II lid 5 binden alle door ons verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent capaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties van door ons te leveren produkten of te verrichten werkzaamheden ons slechts, indien en voorzover dergelijke gegevens opgenomen zijn in onze schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel deel uitmaken van de tussen ons en opdrachtgever apart gesloten schriftelijke overeenkomst.

Artikel VI Montage, installatie
1. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat tijdig en op de juiste wijze voldaan wordt c.q. is aan noodzakelijke faciliteiten, voorzieningen en voorwaarden voor de door ons uit te voeren montage- c.q. installatiewerkzaamheden. Deze voorzieningen en overige in dit kader uit te voeren activiteiten komen ten allen tijde voor rekening en risico van opdrachtgever.

2. Opdrachtgever zorgt onder meer voor eigen rekening en risico, dat onze monteurs in de gelegenheid worden gesteld de werkzaamheden uit te voeren. Hij verstrekt met inachtneming van noodzakelijke veiligheidsvoorschriften en andere voorzorgsmaatregelen de nodige hulpmiddelen en verleent, hetzij persoonlijk, hetzij door zijnerzijds beschikbaar gestelde hulpwerkkrachten, de nodige bijstand.
Opdrachtgever zorgt:
a) dat voor onze monteurs geschikte behuizing en andere persoonlijke voorzieningen aanwezig zijn.
b) de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.
c) de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.
d) de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn.
e) de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten ,poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen), en de voor het bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en
testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer staan.
f) alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
g) bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden produkten op de juiste plaats aanwezig zijn.

3. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Reiskosten worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht. Wij behouden ons het recht voor om in afwijking van het gestelde in artikel III lid 4 extra loonkosten apart in rekening te brengen, indien wij naar ons oordeel, in afwijking van de in artikel II lid 1 opgenomen veronderstelling, genoodzaakt zijn de werkzaamheden uit te voeren buiten de reguliere werkuren en/of bijzondere omstandigheden. Het gestelde in artikel VII ten aanzien van de levertijd is eveneens van toepassing op de overeengekomen montage- c.q. installatietijd. Niet meer tot de met ons overeengekomen montage c.q. installatie wordt gerekend een inlooptijd van de door ons gemonteerde machinerieën, installatie e.d. Met inachtneming van het gestelde in dit artikel, geldt met betrekking tot prijs, aflevering, risico en garantie ten aanzien van montage c.q. installatie, hetgeen is opgenomen in de desbetreffende artikelen van deze voorwaarden.

Artikel VII Levertijd
1. De levertijd, waaronder mede wordt verstaan de termijn voor de door ons te verrichten werkzaamheden, begint te lopen op de dag vermeld in onze schriftelijke opdrachtacceptatie. Indien voor de uitvoering van de opdracht bepaalde gegevens, tekeningen etc. noodzakelijk zijn danwel bepaalde formaliteiten vereist zijn, gaat de levertijd eerst op een later tijdstip in, namelijk op het moment dat alle gegevens, tekeningen etc. in ons bezit zijn, danwel de vereiste formaliteiten vervuld zijn. Indien door ons een eerste betaling bij de bestelling wordt verlangd, begint de levertijd eerst te lopen op een later tijdstip dan schriftelijke opdrachtacceptatie of ontvangst van de hierboven genoemde bescheiden en wel, op het moment waarop wij deze betaling hebben ontvangen.

2. De door ons opgegeven levertijden zijn niet fataal en steeds vrijblijvend. Enkel het verstrijken daarvan levert geen verzuim op. Wij zullen alles in het werk stellen de opgegeven levertijden zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen. Behoudens opzet of grove schuld geeft overschrijding van de levertijd opdrachtgever geen recht tot het vorderen van schadevergoeding, tot het weigeren van het produkt of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

3. Wij behouden ons het recht voor om orders in gedeelten te leveren.

Artikel VIII Overmacht
Onder overmacht van ons wordt verstaan: elke van de wil van ons onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van onze verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van onze verplichtingen in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzien was. Wij zullen opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een overmachttoestand op de hoogte stellen. In elk geval ontslaan alle situaties van overmacht, zoals sabotage, aardbeving, kernexplosies, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, gijzeling, molest, brand, waterschade en overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen, defecten aan machinerieën c.q. installaties, storingen in de levering van energie, alles zowel in ons bedrijf als bij derden, van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten onze schuld of toedoen ontstaan, ons van enige verplichting tot nakoming van onze verplichtingen, waaronder de levertijd, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraken op schadevergoeding wegens gedeeltelijk of gehele niet-nakoming zijn in bovenvermelde gevallen eveneens uitgesloten. Indien de overmachttoestand zes maanden heeft geduurd, hebben wij het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel IX Aflevering
Nadat de betreffende produkten ons bedrijf hebben verlaten of wanneer wij opdrachtgever schriftelijk hebben medegedeeld dat de produkten ter verzending gereed staan, gelden zij als afgeleverd, onverminderd het bepaalde bij artikel XI en ongeacht de eventuele gehoudenheid van ons tot nakoming van montage- en installatieverplichtingen. Plaats van aflevering is derhalve onze fabriek, ook al is franco verzending en/of vervoer door ons overeengekomen. In geval aflevering bij gedeelten geschiedt, gelden de afzonderlijke partijen op zichzelf als afgeleverd.

Artikel X Risico
1. Het risico gaat op opdrachtgever over op het tijdstip van aflevering in de zin van artikel IX
Ook bij schade aan produkten, veroorzaakt door vernieling van de verpakking, is het gestelde in de vorige zin onverminderd van kracht.

2. Indien de produkten door opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden afgenomen, zal opdrachtgever zonder i
ingebrekestelling in verzuim zijn. Wij zijn alsdan gerechtigd de produkten voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom vermeerderd met de rente en alle kosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan de derde partij.

3. Tenzij schriftelijk anders met opdrachtgever is overeengekomen, geschiedt verzending en/of vervoer van de produkten, indien die door
ons worden verzorgd, voor rekening en risico van opdrachtgever en worden de produkten niet door ons tegen transportrisico verzekerd. Zelfs indien wij tegenover de vervoerder de verklaring hebben afgegeven, dat alle schade gedurende het transport voor onze rekening is, is het transportrisico niettemin voor rekening van opdrachtgever en zijn wij niet verplicht stappen te ondernemen tot verhaal van schade. Desgewenst dragen wij onze rechten jegens de vervoerder aan opdrachtgever over.

4. Behoudens in geval uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten produkten, welke bij ons ter bewerking, reparatie, of
inspectie zijn afgegeven, onder ons voor risico van opdrachtgever. Wij verplichten ons de door opdrachtgever aan ons afgegeven produkten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren en te behandelen.

Artikel XI Eigendomsvoorbehoud
1. Het eigendom van de produkten gaat eerst op opdrachtgever over, wanneer deze aan alle verplichtingen welke uit de overeenkomst ter zake of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeien, heeft voldaan. Onder verplichtingen worden behalve betaling van de koopsom onder meer verstaan de ter zake van de produkten verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede alle ingevolge de overeenkomst ter zake verschuldigde toeslagen, renten, belastingen en kosten e.d.

2. Opdrachtgever is niet gerechtigd vóór dat tijdstip deze produkten te vervreemden, te belenen, te verpanden of onder hypothecair verband te brengen, danwel op enigerlei andere wijze aan derden over te dragen. Opdrachtgever is bevoegd deze produkten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te be- en verwerken c.q. te gebruiken.

3. Opdrachtgever zal ons terstond in staat stellen de geleverde produkten, zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, terug te nemen. Onverminderd de overige aan ons toekomende rechten, worden wij reeds nu voor als dan onherroepelijk door opdrachtgever gemachtigd om, indien deze zijn jegens ons aangegane (betaling)verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de door ons geleverde en aan roerende of onroerende zaken bevestigde produkten op eerste vordering te demonteren en tot ons te nemen.

4. Opdrachtgever is verplicht ons terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden (mogelijk) rechten doen gelden op de produkten, waarop ons eigendomsvoorbehoud rust. In geval opdrachtgever niet aan deze verplichting zal blijken te hebben voldaan, is hij een boete verschuldigd van 15% van het onbetaalde gedeelte van de vorderingen, waarop het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft, onverminderd de overige ons toekomende rechten terzake van die vorderingen.

5. Iedere betaling, die wij van opdrachtgever ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen, die wij op opdrachtgever hebben ten aanzien waarvan geen eigendomsvoorbehoud in de zin van lid 1 van dit artikel (meer) geldt.

Artikel XII Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is betaling van de koopprijs en/of de overeengekomen prijs ter zake van door ons uit te voeren c.q. uitgevoerde werkzaamheden verschuldigd te onzer keuze contant bij de aflevering danwel binnen 30 dagen na aflevering overeenkomstig het
gestelde in artikel IX. Alle betalingen zullen zonder enige aftrek of verrekening geschieden. Indien opdrachtgever meent ten opzichte van de aflevering of uitvoering van de opdracht nog aanspraken, in welke vorm ook, te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van de verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd om zijn betalingsverplichting op te schorten.

2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, geschiedt deze behoudens uitdrukkelijk anders luidende schriftelijke afspraken tussen
partijen – als volgt:
40% ………….. – bij de opdracht.
40% ………….. – bij 50% voltooiing van de opdracht.
20% ………….. – bij voltooiing van de opdracht

3. Betaling van meerwerk dient te geschieden, zodra dit door ons aan opdrachtgever in rekening is gebracht.

4. Wij zijn gerechtigd, indien op enig moment bij ons gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, alvorens
(verder) te presteren, te eisen dat gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de koopsom geschiedt of dat opdrachtgever deugdelijke zekerheid stelt, zoals door middel van een bankgarantie of een stille verpanding van door ons geleverde produkten. In een dergelijk geval zijn wij eveneens gerechtigd om uitsluitend onder rembours te verzenden.

5. In geval wij met opdrachtgever zijn overeengekomen dat betaling via een bankinstelling zal plaatsvinden of wanneer zekerheid gesteld wordt middels documentair krediet of bankgaranties, staat opdrachtgever ervoor in dat zulks steeds door middel van een eerste klas bank zal geschieden. Wanneer wij in redelijkheid kunnen twijfelen aan de genoemde kwalificatie, zijn wij gerechtigd om de voorgestelde bank af te wijzen en een andere bank aan te wijzen.

6. Door het enkel verstrijken van enige betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval worden alle vorderingen van ons op opdrachtgever in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige ons toekomende rechten.

7. Opdrachtgever is, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, over alle bedragen, die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn voldaan, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 2%. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een schriftelijk gestelde nadere betalingstermijn, het verschuldigde bedrag en rente niet heeft voldaan, is opdrachtgever verplicht aan ons alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden, welke minimaal gesteld worden op 15% van het uitstaande, verschuldigde bedrag en ten allen tijde minimaal (€ 113,44,- exclusief ) omzetbelasting zullen bedragen.

8. Wij zijn gerechtigd zaken van opdrachtgever, die ons ter beschikking zijn gesteld in verband met de aan ons verleende opdracht, onder ons te houden en de afgifte daarvan op te schorten, totdat opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons.

Artikel XIII Ontbinding
1. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, is hij in verzuim en zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst:
– de uitvoering van de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is ingesteld; en of
– de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd de ons overige toekomende rechten en zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

2. In geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, zullen van rechtswege alle overeenkomsten met opdrachtgever zijn ontbonden, tenzij wij opdrachtgever binnen redelijke termijn mededelen nakoming van (een deel van) de desbetreffende overeenkomst(en) te
wensen, in welk geval wij zonder ingebrekestelling gerechtigd zijn:
– de uitvoering van de betreffende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
– al onze eventuele betalingsverplichtingen ten opzichte van opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, op te schorten;
– een en ander onverminderd de ons overige toekomende rechten en zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

3. In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoelt in lid 1 of lid 2 van dit artikel, zijn alle vorderingen van ons op opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en zijn wij gerechtigd de desbetreffende produkten terug te nemen. In dat geval zullen wij gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van opdrachtgever te betreden, teneinde de produkten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen onze rechten te effectueren.

Artikel XIV Annuleren
1. Indien opdrachtgever de aan ons verstrekte opdracht wenst te annuleren en wij daarmede schriftelijk akkoord zijn gegaan, is opdrachtgever verplicht behoudens de andersluidende schriftelijke afspraak, de door ons al dan niet op termijn ingekochte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt, tegen de door onze betaalde prijs, inclusief lonen, van ons over te nemen en ons onder meer wegens winstderving schadeloos te stellen tegen betaling van 15% van de overeengekomen prijs; een en ander onverminderd ons verder toekomende rechten.

In geval wij in verband met de opdracht met een bank of een derde een valutaovereenkomst hebben gesloten, zal opdrachtgever tevens verplicht zijn de uit de annulering voortvloeiende valutaverliezen aan ons te vergoeden.

2. Opdrachtgever is verplicht ons ten allen tijde te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.

Artikel XV Inspectie en reclame
1. Opdrachtgever is verplicht de produkten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming, danwel na afronding van de door ons uitgevoerde werkzaamheden, of -indien dit eerder is na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de produkten, die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling, kwaliteit tussen de afgeleverde produkten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of facturen gegeven beschrijving, dienen uiterlijk binnen acht dagen na aankomst van de produkten c.q. afronding schriftelijk aan ons te worden medegedeeld, onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel. Indien echter een beproeving of keuring in onze fabriek heeft plaatsgevonden, dient reclamering tijdens deze beproeving of keuring plaats te vinden en schriftelijk te worden vastgelegd.

2. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de hierboven gestelde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen de geldende garantietermijn schriftelijk aan ons te worden gemeld. Reclamering ten aanzien van facturen kan slechts schriftelijk geschieden binnen acht dagen na ontvangst van de facturen, waarbij de datum van ontvangst bepaald wordt op één dag na de datum van dagtekening van de desbetreffende factuur.

3. Geringe afwijkingen met de gebruikelijke toleranties zullen voor opdrachtgever geen grond kunnen vormen voor reclamering, het vragen van schadevergoeding of een verzoek tot annulering van de opdracht.

4. Indien reclamering niet plaats vindt binnen de in dit artikel gestelde termijnen, verliest de opdrachtgever elke aanspraak ter zake van
die gebreken.

5. Na het ontdekken van enig gebrek is opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende produkten onverwijld te staken en zal hij alle door ons voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen onder meer door ons in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.

6. Kosten door de wederpartij gemaakt in verband met het vaststellen van door hem gepresenteerde gebreken komen niet voor rekening van de gebruiker.

7. Opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren met betrekking tot produkten, ten aanzien waarvan door ons geen controle op de reclame kan plaatsvinden. Het staat opdrachtgever niet vrij de produkten te retourneren, voordat wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd.

Artikel XVI Garantie
1. Gedurende zes maanden na aflevering in de zin van artikel IX verlenen wij garantie voor materiaal- en fabricagefouten. Onze garantie houdt in dat wij voor onze rekening de fouten herstellen of -zulks te onzer uitsluitende beoordeling- het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen en door een nieuwe levering vervangen. Indien wij ter voldoening aan onze garantieverplichting (onderdelen van) geleverde produkten vervangen, worden de vervangen (onderdelen van) produkten onze eigendom. Alle kosten, die uitgaan boven de hierbovenvermelde omschreven verplichting, zijn voor rekening van opdrachtgever, zoals onder meer transportkosten, reiskosten en kosten van demontage en montage. In geval wij ter uitvoering van onze garantieverplichtingen reparatieactiviteiten aan geleverde produkten verrichten, blijven de desbetreffende produkten volledig voor risico van opdrachtgever.

2. Onze garantie geldt niet:
a) indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
b) indien wij in overeenstemming met de opdracht gebruikt materiaal of gebruikte goederen leveren;
c) indien de oorzaak der fouten niet duidelijk kan worden aangetoond;
d) indien niet alle voor het gebruik van de produkten gegeven instructies en andere specifiek geldende garantievoorschriften stipt en volledig zijn nagekomen.
e) normale slijtage;
f) materialen zaken, werkwijzen en contructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;

3. Indien produkten ter bewerking, reparatie e.d. worden verstrekt, wordt alleen garantie gegeven voor de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen bewerkingen. Voor onderdelen welke wij niet zelf vervaardigen, verlenen wij niet meer garantie dan door onze leveranciers aan ons wordt gegeven. Indien wij ons verbonden hebben de produkten te monteren c.q. te installeren, geldt onze garantieverplichting te dien aanzien enkel, ingeval sprake is van ondeugdelijke montage c.q. installatie. In een dergelijk geval gaat de door onze verleende garantie in op de dag dat de montage c.q. installatie naar ons oordeel door ons is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt, negen maanden na de aflevering in de zin van artikel IX.

4. Onze garantie vervalt, indien:
a) het betreft fouten welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van overheidsvoorschriften met betrekking tot de kwaliteit of de aard der gebruikte materialen of met betrekking tot fabricage;

b) opdrachtgever op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan de geleverde produkten verricht of laat verrichten;

c) opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, welke uit deze of enige andere daarmee samenhangende overeenkomst
voortvloeit, zoals onder meer de in deze voorwaarden vermelde verplichtingen ten aanzien van inspectie en reclamering.

5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn wij uitsluitend gehouden tot nakoming van de in dit artikel genoemde garantieverplichtingen binnen Nederland.

Artikel XVII Aansprakelijkheid
1. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot nakoming van de in artikel XVI omschreven garantieverplichting.

2. Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van onszelf en behoudens onze garantieverplichtingen zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige schade van opdrachtgever, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, danwel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

3. Indien en voor zover wij, ondanks het gestelde in de leden 1 en 2 van dit artikel, door de bevoegde rechter toch aansprakelijk worden gehouden in enig geval, is onze aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit welke hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt), in alle gevallen beperkt tot de hoogte van € 2268,90,=, exclusief omzetbelasting.

4. Opdrachtgever is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interessen, welke voor ons mochten zijn ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden op ons terzake van voorvallen, daden of nalatigheden bij/of in het kader van uitvoering van de opdracht, waarvoor wij ingevolge deze voorwaarden tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk zijn.

5. Indien de opdrachtnemer, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand van welke aard ook verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.

6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke ons door of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. Indien wij in de met opdrachtgever gesloten schriftelijke overeenkomst danwel in onze opdrachtbevestiging verwijzen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften, die betrekking hebben op de produkten, wordt opdrachtgever geacht deze te kennen, tenzij hij ons schriftelijk onverwijld van het tegendeel in kennis stelt. Alsdan zullen wij hem over deze voorschriften nader informeren. Opdrachtgever verplicht zich te allen tijde zijn afnemers schriftelijk in kennis te stellen van bovengenoemde voorschriften.

Artikel XVIII Toepasselijk recht; bevoegde rechter
1. Op alle met ons gesloten overeenkomsten, waarvan deze voorwaarden geheel of ten dele deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing. Partijen worden geacht domicilie te hebben gekozen in de plaats, waar wij gevestigd zijn.

2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van met ons gesloten overeenkomsten of deze algemene voorwaarden, zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Gedeponeerd 18 december 2002 bij de KvK te Meppel onder nr. 04043750
Hierbij komen alle voorgaande algemene voorwaarden te vervallen.